Copyright © 2017-2021 Tårs Havn
ORDENSREGLER for TÅRS FISKERI- OG LYSTBÅDEHAVN

   Indledning
   Tårs Fiskeri- og lystbådehavn er en selvejende institution.
  
   1. Generelt

   1.1
  Føreren af ethvert fartøj i havnen har pligt til at kende indholdet af ordensreglerne.
   Disse udleveres gratis af havnefogeden

  1.2
   Ordensreglerne gælder for alle både og al trafik på havneområdet
  
    1.3
    Havnefogeden eller dennes repræsentant er højeste myndighed på havnen.
  
    1.4
    Inden for havnens område varetager politiet sine opgaver efter lovgivningens almindelige regler.
   
    1.5
    Havnen kan benyttes af lejere, fiskere og gæster.  Taksten for benyttelse af havnen for
    de forskellige kategorier af både fremgår af havnens takstblad.    Både med fast ligge-
    plads i havnen skal ikke være forsynet med årsmarkat, hvorimod gæstebåde skal være
    forsynet med kvittering for betalt havneplads.

    2. Ankring, sejlads og fortøjninger.
  
   2.1
    Det er ikke tilladt at ankre i havnebassinet. Det til havnen hørende søområde er begrænset
    af havnens ydermoler samt af en ret linie gennem yderenderne af disse moler.                          
   
    2.2
    Sejlads i havnen skal ske med så lav fart, at der ikke dannes hækbølge.
    Største tilladte fart er 3 knob.

    2.3
    Der kan førtøjes hvor ledig plads findes, fortrinsvis på de pladser der er markeret
    med grønne ”ledig” -skilte.  Den til pladsen hjemmehørende båd har dog altid forret til pladsen,
    og gæstebåde skal forhale til anden plads om nødvendigt.
  
    Der er pligt til at sætte det grønne ”ledig” –skilt med markering af forventet hjemkomst ved
    fravær over 1 døgns varighed. Herudover skal der ved længerevarende fravær
    gives besked til havnefogeden.


2.4
  Alle både skal være fortøjret og affendere i overensstemmelse med godt sømandskab.
   Dog skal fortøjninger i både der ejes af faste lejere være fremstillet af Polyester
eller polypropylen silkefibre dimensioneret så hver fortøjnings
   brudstyrke svarer til bådens vægt. dog min. 12 mm.
   Fortøjninger fremstillet af Nylon kan ikke accepteres.
   Havnefogeden kan efter eget skøn fortøje, flytte og om nødvendigt optage både
   der ikke overholder dette. Alt på ejers regning og risiko.


2.5
  Alle både skal tåle passage over dæk i rimeligt omfang af besætningen
   fra udenpå lig-gende både.

2.6
   Slæbejoller og lign. må kun anbringes ved bådene, hvis de ikke er til gene for andre både.

   2.7
   Støj fra bådmotor skal undgås så vidt muligt. Unødig sejlads med påhængsmotor
   og varmkøring af bådmotor er derfor ikke tilladt.

2.8
   Både der oplægges i havnen skal anmeldes til havnefogden.

   2.9
  Hvis en båd efter havnefogden skøn er blevet forladt i havnen, er havnefogden
   berettiget til at tage den i forvaring, fjerne den, opbevare den eller på anden måde
   disponere over den. Alt på ejerens regning og risiko.

   2.10
  Hvis en båd strander eller synker indenfor havnens område gælder de samme
   bestemmelser som i pkt. 2.9 hvis den ikke fjernes
   efter en af havnefogden fastsat tidsfrist.

   2.11
  Vrag må ikke anbringes i havnen uden tilladelse fra havnefogden.

   2.12
  For sejlads indenfor havnens område gælder Søfartsstyrelsens særlige regler for sejlads i
   visse danske farvande. Ved passage af havneudmundingen i Tårs Fiskeri- og Lystbådehav
   skal indgående skibe vente for udgående.

   3. Søsætning, optagning, vand, brændstof el m.m.

   3.1
  Søsætning og optagning af både skal finde sted ved vestlige del af nordkaj.

3.2
   Umiddelbart efter søsætning/optagning skal bådejeren sørge for oprydning af benyttede
    bukke, stativer, vogne og andet grej.

3.3
    Bådstativer, -bukke og –vogne skal umiddelbart efter søsætning anbringes på arealet nord for
    bådehuset.
    Grejet skal anbringes på en sådan måde, at det ikke ligger til unødig gene for den øvrige trafik
    på arealet.

3.4
    Brændstofpåfyldning fra tankvogn skal foretages ved nordkaj. 
    Det er ikke tilladt at udtømme olie mv. i havnebassinet.

   3.5
    Opbevaring af depoter med brændstof og smøreolie på havnens område er kun tilladt med                   
    tilladelse fra havnefogden og brandmyndighederne.

    3.6
    Ved brændstofpåfyldning skal der træffes alle forholdsregler til at sikre imod antændelse  
    som kan medføre brand ombord eller på kaj.

   3.7
   Det er ikke tilladt at udpumpe marinetoiletter eller kaste affald i havnebassinet.

    3.8
    Det er kun tilladt at anvende el til batteriopladning, lys håndværktøj o.l. Brug af el til
    varme og andet større forbrug er kun tilladt efter aftale med havnefogden,
    og skal afregnes efter måler til  kostpris, plus 15% i administration.

    4.Diverse.

    4.1
    Unødig støj skal undgås. Fald og andet tovværk skal bindes ud fra masten.

   4.2
    Affald må kun anbringes på de indrettede steder.

   4.3
    Badning i havnebassinet er ikke tilladt.

   4.4
   Camping på havnens arealer er kun tilladt efter aftale med havnefogden.

  4.5
Parkering af biler skal ske på de dertil indrettede parkeringsarealer.
   Biler der er parkeret til gene eller på en redningsvej bliver fjernet for ejers regning og risiko.

4.6
  Hunde skal føres i snor på havnens område.
   Efterladenskaber fra hunde skal fjernes af strakt hundens ejer..

  4.7
  Det er ikke tilladt at kaste sten og lignende i havnen,
   ligeledes færdsel på stensætninger ikke er tilladt.

   4.8
  Fiskegrej må ikke deponeres på kajen, når det ikke er i aktuel brug.
   Grej  skal deponeres på pladsen bag klubhuset eller i/ved ejerens skur.

   4.9
  Fiskeaffald må ikke henkastes på havnen areal eller i havnebassinet

  4.10
  Kun faste havneliggere/lejere kan erhverve hus/skur på havnen.

5.  Havnefogeden, skadeserstatning, straffebestemmelser.

   5.1
  Enhver der opholder sig på havnen har pligt til at rette sig efter havnefogdens anvisninger
   Havnefogeden kan om nødvendig bortvise personer fra havnens område.

  5.2
  Hvis nogen mener sig forurettet af havnefogden, kan sagen indbringes for havnens bestyrelse.
   Havnefogedens påbud skal dog under alle omstændigheder følges.

   5.3
  Bådejere eller –førere skal overholde ordensregler og de af havnefogden givne pålæg
   inden for de tidsrammer pålægget har givet. Sker dette ikke har havnefogden ret til at
   udføre det fornødne for bådejerens regning og risiko.

   5.4
   Bådejere eller –førere er ansvarlig og erstatningspligtige for den skade
   som båd og besætning forvolder på havnen, havnens materiel eller på andre både.

   5.5
   Opståede skader eller forhold som kan udsætte personer eller ejendom for fare,
   skal straks meddeles havnefogeden.

   5.6
   Overtrædelse af ordensreglerne behandles son politisager og kan straffes med bøde.

  5.7
  Havnens bestyrelse kan foreslå den der overtræder ordensreglerne at afgøre sagen
  med bøde der fastsættes af bestyrelsen. I mangel af en sådan mindelig orden,
  eller såfremt bøden ikke betales inden for den fastsatte frist overgår sagen
  til behandling ved politi og domstol.


  5.8
Bøder tilfalder havnen.


  Ikrafttræden.
  ”Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af § 15 i lov nr. 326 af 28. Maj 1999
  om havne, er godkendt af Kystinspektoratet ved brev af 17. November 2000
  i overensstemmelse med § 5, pkt. 4, i bekendtgørelse nr. 1051 af 16. December 1999
  om henlæggelse af opgaver til Kystinspektoratet m.v. til ikrafttræden den 1. December 2000.

  Samtidig ophæves alle tidligere ordensregler”.
ORDENSREGLER
for
TÅRS HAVN

Ordensregler