Copyright © 2017-2021 Tårs Havn
Tårs Fiskeri- og Lystbådhavn

Den selvejende Institution Tårs Havn


VEDTÆGTER§ 1

TÅRS FISKERI-OG LYSTBÅDEHAVN ER EN SELVEJENDE INSTITUTION,
OG DENS HJEMSTED ER TÅRS, LOLLAND KOMMUNE

§ 2

INSTITUTIONENS FORMÅL ER AT BEVARE OG VEDLIGEHOLDE TÅRS
FISKERI-   OG     LYSTBÅDEHAVN TIL GAVN FOR ERHVERVSFISKERE,
LYSTFISKERE OG LYSTBÅDESEJLERE.

INSTITUTIONEN KAN EJE OG ADMINISTRERE AL FORM FOR FAST
EJENDOM.

INSTITUTIONEN HAR IKKE TIL FORMÅL AT OPNÅ ØKONOMISK GEVINST
FOR SIG SELV ELLER ANDRE.

§ 3

INSTITUTIONEN FORMUE BESTÅR DELS AF MIDLER, SKÆNKET AF
INTERESSENTSKABET  TÅRS HAVN,  DELS AF VEDTÆGTSMÆSSIGE
HENLÆGGELSER.

§ 4

INSTITUTIONENS LEDELSE VARETAGES AF EN BESTYRELSE, BESTÅENDE
AF 7 BESTYRELSESMEDLEMMER, VÆLGES DE 2 BLANDT HAVNENS BRUGERE PÅ ET HVERT ÅR INDEN 1. APRIL AFHOLDT GENERALFORSAMLING TIL HVILKEN FORMANDEN FORESTÅR INDKALDELSEN

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLINGEN, DER SKAL SKE MED MINDST
14 DAGES VARSEL, KAN SKE ENTEN VED ANNONCERING ELLER VED SKRIVELSE TIL HVER ENKELT BRUGER.

§ 5

GENERALFORSAMLINGEN SKAL HAVE FØLGENDE DAGSORDEN:
?1. VALG AF DIRIGENT
?2. BERETNING FRA FORMANDEN FOR HAVNEN
?3. FREMLÆGGELSE AF HAVNENS REGNSKAB
?4. VALG AF 2 MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN
   ?5. VALG AF 2 SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN
?6. EVT.

§ 6

DET BØR TILSTRÆBES, AT BESTYRELSENS MEDLEMMER GENNEM UDDANNELSE ELLER PRAKTISK ERFARING REPRÆSENTERER DEN NØDVENDIGE SAGKUNDSKAB FOR HAVNENS VIRKE.
VALG SOM BESTYRELSESMEDLEM ER ULØNNET.

§ 7

BESTYRELSEN VÆLGER BLANDT SINE MEDLEMMER EN FORMAND, EN SEKRETÆR OG EN KASSERER. FORMANDEN SKAL FORESTÅ ALLE INDKALDELSER TIL ET MØDE, NÅR FORMANDEN ELLER 2 BESTYRELSESMEDLEMMER FREMSÆTTER ØNSKE HEROM.

BESTYRELSEN FASTSÆTTER SELV DE NÆRMERE REGLER FOR SIN VIRKSOMHED, DOG ER DET HERVED FASTSAT ,  AT BESTYRELSEN ER BESLUTNINGSDYGTIG, NÅR MINDST HALVDELEN AF MEDLEMMERNE ER TILSTEDE. BESLUTNINGER TRÆFFES VED STEMMEFLERTAL. I TILFÆLDE AF STEMMELIGHED ER FORMANDENS STEMME AFGØRENDE. OVER DET PÅ BESTYRELSENS MØDE PASSEREDE FØRES PROTOKOL, DER UNDERSKRIVES
AF ALLE FREMMØDTE GYLDIGE BESTYRELSESMEDLEMMER

§ 8

SKURENE KAN KUN SÆLGES TIL EN PERSON, SOM HAR TILKNYTNING TIL HAVNEN. SALG AF SKURE SKAL MEDELES KASSEREN OG GODKENDES PÅ FØRSTKOMMENDE BESTYRELSESMØDE.

TILDELING AF NYE HAVNEPLADSER SKAL GODKENDES PÅ FØRSTKOMMENDE BESTYRELSESMØDE.

§ 9

INSTITUTIONENS DAGLIGE ARBEJDE LEDES AR ET FORRETNINGSUDVALG BESTÅENDE AF FORMANDEN, SEKRETÆREN OG KASSEREN. FORRETTNINGS-UDVALGET KAN ANSÆTTE EVENTUELLE NØDVENDIGE PERSONALE EFTER RETNINGSLINIER GODKENDT AF BESTYRELSEN.

§ 10

REGNSKABSÅRET ER KALENDERÅRET. ÅRSREGNSKABET UDFÆRDIGES AF FORRETNINGSUDVALGET OG REVIDERES AF EN AF BESTYRELSEN VALGT REVISOR.

ÅRSREGNSKABET SKAL GODKENDES AF EN SAMLET BESTYRELSE PÅ ET SPECIELT HERTIL INDKALDT MØDE.

§ 11

DEN SELVEJENDE INSTITUTION TEGNES, HERUNDER VED KØB, AFHÆNDELSE ELLER PANTSÆTNING AF FAST EJENDOM SAMT OPTAGELSE AF LÅN, AF FORMANDEN I FORBINDELSE MED 2 BESTYRELSESMEDLEMMER.

§ 12

INSTITUTIONEN HÆFTER FOR SINE FORPLIGTELSER ALENE MED SIN FORMUE,OG DER PÅHVILER IKKE BESTYRELSESMEDLEMMERNE ELLER ANDRE NOGEN  PERSONLIG HÆFTELSE I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS VIRKSOMHED.

§ 13

DET PÅHVILER BESTYRELSEN AT SØGE INSTITUTIONENS VIRKSOMHED
ADMINISTRERET SÅLEDES, AT DER SÅ VIDT MULIGT SKABES BALANCE I
DRIFTSREGNSKABET. INSTITUTIONENS FORMUE KAN KUN ANVENDES,  HVOR  BALANCE I REGNSKABET IKKE KAN OPNÅS GENNEM TILSKUD AF OFFENTLIGE MIDLER.

§ 14

NÆRVÆRENDE VEDTÆGTER (UNDTAGEN § 16) KAN ÆNDRES AF BESTYRELSEN. ÆNDRINGER I INSTITUTIONENS FORMÅL KRÆVER ENSTEMMIGHED.

§ 15

SÅFREMT SAMTLIGE BESTYRELSESMEDLEMMER ER ENIGE DEROM, KAN INSTITUTIONEN OPLØSES ELLER FORMUEN DELVIS UDBETALES. BESTYRELSEN BESLUTNING SKAL FORELÆGGES PÅ EN SPECIELT HERTILINDKALDT GENERALFORSAMLING BLANDT HAVNENS BRUGERE. INSTITUTIONENS FORMUE SKAL VED OPLØSNING ELLER VED DELVIS UDBETALING TILFALDE FORMÅL, DER TILGODESER BEVARELSE AF TÅRS FISKERI- OG LYSTBÅDEHAVN,  MEN SÅFREMT DETTE IKKE ER MULIGT, SKAL FORMUEN TILFALDE ALMENT VELGØRENDE ELLER PÅ ANDEN MÅDE ALMENNYTTIGE FORMÅL, HERUNDER FORMÅL INDEN FOR OMRÅDET FOR DENNE INSTITUTIONENS TILSIGTEDE VIRKSOMHED.

§16

RET TIL LIGGEPLADS I HAVNEN GIVES TIL PERSONER:                      A: INDBETALER ET STARTGEBYR, DER ÅRLIGT FASTSÆTTES
                           AF BESTYRELSEN. GEBYRET TILBAGEBETALES IKKE, MEN
                           INDGÅR I HAVNENS DRIFT.                      B: DEN ERHVERVEDE BÅDPLADS KAN IKKE VIDERESÆLGES,
                           FREMLEJES ELLER UDLÅNES.               C: OVENSTÅENDE PUNKTER (A-B) GODKENDES AF KYST-
                           INSPEKTORATET OG KAN IKKE ÆNDRES UDEN DETTES
                           SAMTYKKE.

§ 17

DET ER IKKE TILLADT AT HAVE FOLKEREGISTER-ADRESSE I ELLER PÅ HAVNENS OMRÅDESidst ændret 2/3-2009
Vedtægter